top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin ABs styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO1

Ledamöter i styrelsen samt medlemmar av ledningen i Hoodin AB (”Hoodin” eller ”Bolaget”) nyttjar sitt fulla innehav av teckningsoptioner av serie TO1.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 påbörjades måndagen den 1 februari 2021 och pågår fram till och med den 17 februari 2021.Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Hoodin till ett pris om 6,50 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som avses nyttjats av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen är:

  • Peter Wendel, Ordf: Se tidigare publicerat PM avseende CapSek ventures nyttjande av TO 1. (https://www.hoodin.com/post/capsek-utnyttjar-teckningsoptioner-i-hoodin?lang=sv)

  • Marcus Emne, VD och Styrelseledamot: 4 100 st optioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)

  • Rickard Tuvesson, ekonomichef: 4 000 st optioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas) Övriga styrelseledamöter innehar ej några teckningsoptioner.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.hoodin.com/to1. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det investeringsmemorandum som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 22 november 2019. Investeringsmemorandumet finns också att tillgå på www.hoodin.com/financial-information. Hur teckningsoptionerna nyttjas: Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå) Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto) Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hoodin.com/to1 och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se. Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.

För mer information vänligen kontakta: Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page