top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin (Publ) publicerar kommuniké och rapport för det 4:e kvartalet 2022
Fjärde kvartalet, 2022-10-01 – 2022-12-31

  • Nettoomsättning 202 (193) KSEK

  • Rörelseresultat -1 629 (-1 946) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 629 (-1 546) KSEK

  • Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK


Helåret, 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Nettoomsättning 826 (1 186) KSEK

  • Rörelseresultat -7 159 (-7 998) KSEK

  • Resultat efter skatt -7 159 (-6 352) KSEK

  • Resultat per aktie -0,54 (-0,48) SEKVD har ordet Det fjärde kvartalet samt helåret 2022 har avslutats och blickar vi tillbaka på perioden och året som helhet, innehåller det en blandad kompott av utmaningar och framgångar. Framförallt avslutades året och kvartalet med några mycket viktiga händelser som bör framhållas, framförallt inför det kommande året.

Hoodin har en unik situation som varje intressent bör känna till för att förstå bolaget och den strategiska resa samt de mål som vi arbetar mot att nå. Vi har sedan 2020 lagt mer och mer fokus på segmentet Life Science. Här ingår branscherna Medical Devices och Pharma. Behovet inom dessa branscher, som Hoodin levererar lösningar till, är starkt relaterat till de regelverk som företag inom dessa båda branscher behöver följa och då framför allt avseende bevakning och insamling av publicerad information avseende den egna produkten, samt att även att kunna agera på densamma. Denna del av regelverken kallas för Post Market Surveillance (PMS) och Hoodin är ett ledande verktyg inom detta område som bidrar till både effektivitet och kvalitet gällande detta.


Utmaningarna när man levererar en lösning som har stark relation till ett regelverk är många. Dels är regelverk författade på ett sätt som gör att praxis om hur man följer ett regelverk är öppet för tolkning. Därav är det oerhört viktigt för ett bolag som Hoodin att vara lyhört och definiera praxis tillsammans med de aktörer som är de som bidrar till att praxis skapas. Att bidra till denna process, så att praxis inom orådet skapas, är ett av våra viktigaste mål att uppnå i närtid. Detta leder oss till de viktiga händelser som nämndes i inledningen av detta VD-ord. Under 2022 års sista kvartal kom viktig information från EU avseende Post Market Surveillance. Den ger ett klart förtydligande kring hur företag skall bedriva PMS och det framgår med all tydlighet att detta arbete skall bedrivas proaktivt. Hoodin tolkar detta som positivt då ett manuellt förförande av PMS av olika aktörer (vilket nu ofta är fallet) i framtiden blir mer osannolikt då företag skulle behöva avsätta betydligt mer tid och resurser för att löpande hantera PMS.

Andra viktiga händelser, som tar Hoodin i rätt riktning på vår strategiska resa, är samarbetet med de organisationer som etablerar praxis. Aktörerna som gör detta är större och mer namnkunniga företag inom Life Science samt Notified Bodies. Under det fjärde kvartalet har Hoodin fått in Mölnlycke Health Care samt en Notified Body som kunder. Det är vår förhoppning att granskande organ såsom Notified Bodies kommer att tolka användande av Hoodin som praxis i relation till beskrivningar som “efter bästa förmåga” och likande fraser som förekommer i regelverk som MDR. Om ledande företag i branschen dessutom väljer en specifik leverantör kommer det i sin tur att bygga vidare på att praxis kring hur man förhåller sig till regelverket etableras ytterligare. Detta är mål som vi strävsamt arbetat mot under en längre period och som nu börjar ge frukt. Ju fler av dessa Notified Bodies som blir Hoodin- användare eller ambassadörer, desto mer kommer Hoodin bli en del av denna praxis. Under det fjärde kvartalet av 2022 har vi, genom att genomföra ytterligare justeringar av plattformen samt idogt arbete med att bearbeta kunder och potentiella partners, nått en ännu starkare marknadsposition.

Vår pipeline har under perioden ökat med cirka 10 procent, vilket var något bättre än förväntat.


Partners och försäljning – Att skapa relationer med strategiska parter inom Life Science. Försäljning fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners för att öka densamma. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med nya företag.

Plattformen – Under det fjärde kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt både slutförts och påbörjats. Vi har under kvartalet främst genomfört justeringar för att leverera mot praxis kring MDR och IVDR* samt förbättrad effektivitet och prestanda då plattformen hanterar flera miljoner artiklar per dygn.

Efter ett positivt slut på det fjärde kvartalet av 2022, ser vi fram emot 2023 som året då Hoodin växer och blir det naturliga valet av plattform för företag inom Medical Devices.

Marcus Emne, VD Hoodin

Comments


bottom of page