top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kommuniké från årsstämma 2024 i Hoodin AB (publ)Hoodin AB (publ) höll den 15 maj 2024 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.


Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §§ 4–5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.


Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 1 635 329,025 för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 2 229 994,125 kronor till 594 665,10 kronor. Minskningen av aktiekapitalet medför att kvotvärdet per aktie minskas till 0,02 kronor. 


Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 29 733 255 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 594 665,10 kronor (”Företrädesemissionen”). Beräkningen av ökningen av aktiekapitalet är baserad på aktiekapitalet (och en akties kvotvärde) efter minskning av aktiekapitalet, dvs. på ett kvotvärde om 0,02 kronor per aktie. De som på avstämningsdagen den 22 maj 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt som berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 24 maj 2024 till och med den 10 juni 2024. Ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras omkring den 23 maj 2024.


Val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Marcus Emne och Martin King, samt om val av Per Bengtsson till ny styrelseledamot. HansPeter Ostler valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Hans Jonasson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.


Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med tre (3) prisbasbelopp motsvarande 171 900 kronor och med två (2) prisbasbelopp motsvarande 114 600 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.


Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.


Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.


Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58


Comments


bottom of page