• Team Hoodin

November, en månad med övervägande fokus på avslut

Tillväxten i pipeline för november visar på en avtagande tillväxttakt om än god tillväxt för månaden. Det är alltjämt inom Medtech och Pharma som ökningen varit mest noterbar, och ökningen härleds framför allt till en ökning av partners under perioden. Efter november månad så sammanställs nettoökningen till ca 10 procents inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter oktober månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma.

För segmentet ”Nya branscher” noteras en marginell ökning under november månad, men det skall påpekas att detta rör lösningar som inte är fullt lanserade på marknaden och att denna del av pipeline har högre osäkerhet.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.November 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )
Under november månad ökade antalet licenser som förväntas användas med cirka 10 procent jämfört med oktober och steg från 1324 till 1454. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.
November 2021 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
November 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för perioden noteras en nettominskning av två licenser då en av dessa aktiverats under perioden och en avskrivits från pipeline. För november landar volymen därmed på 16. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
November 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)

Den sedan tidigare annonserade branschlösningen gentemot finance samt en eller fler ännu ej utannonserade branschlösning har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har under november noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline. Totalt finns 45 licenser i pipeline inom ”nya branschlösningar” efter november månad.

”VI har sedan tidigare informerat om att vi avser att lägga större fokus på att konvertera leads i vår pipeline till aktiva kunder, vilket avspeglas i tillväxten av pipeline för november månad. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller v