top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Positiv trend i pipeline under september

Efter september månad ser vi en relativt god nettoökning i pipeline. Ökningen för perioden beror främst på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, både avseende områden kopplade till MDR (Medical Device Regulation( men öven för att hålla sig ajour i allmänhet kring områden så som standards, regelverk och vetenskapliga artiklar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 5% både totalt och för Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.


September 2022 - Life Science (Ackumulerat )Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 5 procent mer jämfört med augusti och ökade från 1506 till 1583. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.September - Övriga industrier (Ackumulerat )Inom övriga industrier noteras ingen förändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 126. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism.


”September har gett oss en positiv start på hösten och vi öppnar upp fler positiva dialoger per månad jämfört med snittet under våren. Den tidigare kommunicerade ljusningen på marknaden för Medtech upplevs lika stark för perioden, där vi tack vare alla positiva och nära dialoger med kunder och experter, lyckats anpassas Hoodin till de praxis som nu börjar ta form och som passar mycket väl med de guidelines som publicerats av EU.


I och med life science-branschens förmodade mognad avseende processer och verktyg för Post Market Surveillance så behåller vi vårt fokus på att fortsätta bearbeta marknaden och lägga in vår allra högsta växel.” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll. Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page