top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Världsläget gav nettominskning av pipeline under mars månad

Efter mars noteras en nettominskning i pipeline, vilket innebär att det avskrivit något fler potentiella licenser än det tillkommit nya. Nettominskningen för månaden beror på två saker; Den första anledningen är att vissa leads i pipeline bedöms ha en längre ledtid än 12 månader pga oroligheter i världen och har då flyttats ut ur pipeline och den andra anledningen är att vi under mars fokuserat på de dialoger med partners och kunder som ligger långt fram i processen att börja använda Hoodin. Dels beror nettominskningen på att vi under månaden lagt mer fokus på att aktivera kunder och partners än att ta in fler leads i vår pipeline. Efter mars månad så sammanställs nettoändringen till ca -10% totalt och ca -12% procent inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter mars månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma.För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.
Mars 2022 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )


Under mars månad var netto-ändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka -12 procent jämfört med mars och sjönk från 1501 till 1315. Minskningen härleds till att vissa partners justerad ned sin prognos för de kommande 12 månaderna pga osäkerheter i världen samt att vi under perioden inte fyllt på med särskilt många nya. Vi har sedan slutet av hösten 2021 förflyttat fokus från att öka pipeline av licenser till att bearbeta dessa leads till att bli aktiva licenstagare, vilket är den främsta anledningen till att nettoändringen är marginellt negativ för mars.

Mars 2022 - Public Sector (Ackumulerat )Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.

Mars 2022 - Tourism (Ackumulerat)Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för perioden noteras en nettominskning av en licenses då en av dessa intressenter valt att skjuta sin investering på framtiden. För mars landar volymen därmed på 18, vilket är 2 mer än månaden innan. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
Mars 2022 - Software


Det är ett fortsatt stort och brett intresse kring lösningar riktade till branschen Software. Totalt finns 72 licenser i pipeline inom ”software” efter mars månad, vilket är en ökning med 20 procent jämfört mot föregående månad.”Vi har under våren 2022 valt att lägga vårt primära fokus på att bearbeta alla de företag som finns inräknade i vår pipe för att se till att i så stor skala som möjligt nu konverterar till att bli betalande licenstagare av Hoodin. Vi har fortsatt goda signaler från marknaden och med de nya funktioner i plattformen som släpps under senvåren så ser vi fortsatt ljust på året som helhet. Dock har oroligheterna och världsläget i och med Rysslands ockupationskrig mot Ukraina inneburit en ökad osäkerhet kring de leads som finns i vår pipe. Framför allt har vi under mars månad sett att vissa leads har en mer osäker ledtid och vi väljer därför att flytta ut dem om pipeline tills de är mer säkra igen. Vi fortsätter med ökade säljaktivitet mot direktkunder då vi fått en ökad förfrågan direkt från företag inom Medtech och Pharma. Att vi lägger störta delen av våra säljinsatser mot att aktivera licenser och stärka våra partners förmåga att sälja mer licensers avspeglas i tillväxten av pipeline för mars. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller våra partners inleder dialog med dem.

Som nämnts tidigare under våren så vill vi nu se att aktivering av licenser flyter på i god takt innan vi väljer att allokera om tiden och resurser till att öka vår pipe i snabbare takt igen.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page