top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Växande pipe och en Notified Body som strategisk kund i oktober

Efter oktober månad ser vi en fortsatt nettoökning i pipeline. Ökningen för perioden beror främst på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, både avseende områden kopplade till MDR (Medical Device Regulation( men öven för att hålla sig ajour i allmänhet kring områden så som standards, regelverk och vetenskapliga artiklar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 3,5% både totalt och för Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Oktober 2022 - Life Science (Ackumulerat )

Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 3,5 procent mer jämfört med augusti och ökade från 1583 till 1637. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.Oktober - Övriga industrier (Ackumulerat )
Inom övriga industrier noteras en marginell förändring för perioden och volymen i pipeline ökade med 1 och är nu på 127. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism.


”Oktober har varit en mycket intressant månad där den positiva trenden fortsätter med ett bra engagemang på marknaden för Medtech. Förutom att vi ständigt ökar i vår pipe och att vi knyter till oss fler och fler intressenter som har för avsikt att använda Hoodin när behovet är aktuellt så är månadens high light att vi nu har en sk Notified Body som kund. En Notified Body är en organisation som fått i uppdrag av ett lands läkemedelsverk / eller annat styrande organ avseende hälsovård och medicin att granska aktörer på den lokala marknaden.


Kontentan av att vi har en Notified Body som kund innebär att företag som är våra potentiella kunder snabbt inser att det är klokt att använda samma verktyg som den granskande enheten använder. På så viss så minskar risken att man får anmärkningar eller andra problem när rapporter avseende t ex Post Market Surveillance ska skickas in.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Commentaires


bottom of page